ВЕСТИ:
Набавка тонера

Набавка тонера

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ОСЕЧИНА
Општинска управа
Број:404-25/2019
Дана:24.05.2019.

ОСЕЧИНА

  ПРЕДМЕТ:  Позив за достављање понуде

                 Позивамо вас да нам, у поступку јавне набавке на које се закон не примењује, доставите понуду за набавку тонера, добра, назив и ознака из општег речника набавке: 30125110 – тонери за ласерске штампаче и телефакс маш. а према спецификацији у прилогу.

Понуде доставити  до 03.06.2019. године до  12 часова.

Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена.

Разматрање понуда је дана 03.06.2019.године у 12,30 часова, а избор најповољније понуде  извршиће се у року од 2 дана од дана разматрања понуда .  

                                        

 

                                                                    ОПШТИНСКА УПРАВА ОСЕЧИНА

                                                                                                начелник

                                                                                 

                                                                                       Милан Урошевић

  

                                                              СПЕЦИФИКАЦИЈА
Ред.бр. Ознака Јединица  мере количина Јединична цена

(без ПДВ-а)

Укупно

(без ПДВ-а)

1. Q2612A/FX 10 ком 30  

 

2. C7115A/2613A/2624A ком   2  

 

3. CB 435 A ком 40  

 

4. CE 285A/P1102 ком   2  

 

5. CE 283 A ком 30  

 

6. 279 A ком   4  

 

7. MLT 108S ком   2  

 

8. 505 X ком 20  

 

9. TK 1170 ком 30  

 

                                                                                                         УКУПНО

(без ПДВ-а)

 

 

Scroll To Top