ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / Услуге финансијске ревизије

Услуге финансијске ревизије

На основу члана 55. став 1. тачка 8, 57 и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

У поступку јавне набавке услуге ревизије финансијског извештаја Општинске управе Осечина за 2018. годину, назив и ознака из општег речника набавке: Услуге финансијске ревизије – 79212100 – набавка на коју се закон не примењује,   број ЈН 404-23/2019,  наручилац је донео одлуку о додели уговора на основу које је закључен уговор о јавној набавци, број 404-23/2017 са “Stanišić Audit“ д.о.о. Београд, Данијелова бр.32, матични број 17234412, ПИБ 101512288, понуда 16.04.2019. године.

Уговорена вредност јавне набавке износи 250.000,00 динара без ПДВ-а.

а) Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.

Наручилац је у овом поступку примио 2 понуде.

Највиша понуђена цена износи 300.000,00 динара без ПДВ-а, а најнижа износи 250.000,00 динара без ПДВ-а

Наручилац је донео Одлуку о додели уговора дана 06.05.2019. године.

Уговор са наведеним добављачем закључен је дана 23.05.2019. године.

Уговор је закључен до предаје извештаја ревизора  .

Scroll To Top