ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ОДЛУКУ о додели уговора: Извођење грађевинских радова на регулацији реке Пецка

ОДЛУКУ о додели уговора: Извођење грађевинских радова на регулацији реке Пецка

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина
Број ЈН: 404-22/2019
Број одлуке: 404-22/2019
Датум: 24.05.2019. године

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), председник општине Осечина   доноси

ОДЛУКУ о додели уговора у отвореном поступку јавне набавке

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ :  понуђачу ПД “Ерозија“ а.д. Ваљево, Поп Лукина бр.8, матични број 07188986, ПИБ   100069302, понуда бр.103 од 16.05.2019. године.

Образложење

Наручилац је дана 06.05.2019. године донео Одлуку о покретању отвореног поступка јавне набавке, бр. 404-22/2019, извођење грађевинских радова на регулацији реке Пецка, ознака из општег речника јавне набавке: 45246000-радови на регулацији река и радови на заштити од поплава, а дана 06.05.2019. године објавио је позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки, Порталу службених гласила и интернет страници Општинске управе Осечина.

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспело је 4 (четири) понуде.

Комисија за јавне набавке је после отварања понуда спровела стручно оцењивање понуда и саставила извештај о истом.

 1. Подаци о јавној набавци

Врста предмета јавне набавке: јавна набавка, отворени поступак, радови.

Предмет јавне набавке је извођење грађевинских радова на регулацији реке Пецка. Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а износи 27.245.270,00 динара.

Одступања од плана набавке: Финансијска средства обезбеђена су у складу са Уредбом о утврђивању Државног програма обнове инфраструктуре која је у надлежности јединице локалне самоуправе (“Службени гласник РС“, бр.100/16, 26/17, 104/17, 37/18 и 8/19) преко Канцеларије за управљање јавним улагањима.

 1. Подаци о понуђачима

У поступку је учествовало 4 (четири)  понуђача:

 1. МПП “Јединство“ а.д. Севојно, Првомајска бб, матични број 07188307, ПИБ 102136136
 2. ПД “Аутотранспорт“ д.о.о. Ваљево, Попучке бб, матични број 06984959, ПИБ 100077298
 3. Група понуђача: ДИС Нискоградња д.о.о Ваљево, Драчић бб, матични број 06599303, ПИБ 101902692 и Нискоградња-Павловић, ПР. Милутин Павловић, Душанова бр.71, матични број 56855785, ПИБ 103835123
 4. ПД “Ерозија“ а.д. Ваљево, Поп Лукина бр.8, матични број 07188986, ПИБ 100069302

 

3.Подаци о одбијеним понудама

Укупан број поднетих понуда износи 4.

 • у понуди понуђача МПП “Јединство“ а.д. Севојно, уочена је рачунска грешка те је  у складу са чланом 93. став 4. тражена сагласност за исправку исте. Сагласност је достављена у складу са наведеним чланом.
 • у понуди групе понуђача ДИС Нискоградња д.о.о Ваљево и Нискоградња-Павловић Ваљево уочена је рачунска грешка те је  у складу са чланом 93. став 4. тражена сагласност за исправку исте. Сагласност је достављена у складу са наведеним чланом.

Називи понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:

–  понуда понуђача  МПП “Јединство“ а.д. Севојно јер:

а)  није доставио доказ о испуњености обавезних услова у складу са чл.75. став 1 .т.4. којим је прописано да понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да има важећу дозволу адлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом односно није достављена  важећа дозвола надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, односно важећа и одговарајућа лиценца, у складу са чланом 112. Закона о водама („Службени гласник РС“, бр.30/2010 и 93/2012) и Правилником о условима у погледу техничко-технолошке опремљености и организационе и кадровске оспособљености за обављање послова у области управљања водама, као и начину вођеља евиденције издатих и одузетих лиценци („Службени гласник РС“, бр.23/2012 и 57/2013)

б) није доставио понуду скенирану на ЦД-у. Понуда која није поднета

на ЦД-у сматра се неприхватљивом.

–    понуда понуђача ПД “Аутотранспорт“ д.о.о. Ваљево јер :

а) није доставио доказ о испуњености обавезних услова у складу са чл.75.став 1 .т.4. којим је прописано да понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која  је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним  прописом односно није достављена  важећа дозвола надлежног органа  за обављање делатности која је предмет јавне набавке, односно важећа и  одговарајућа лиценца, у складу са чланом 112. Закона о водама („Службени гласник РС“, бр.30/2010 и 93/2012) и Правилником о условима у погледу техничко-технолошке опремљености и   организационе и кадровске оспособљености за обављање послова у  области управљања водама, као и начину вођеља евиденције издатих и  одузетих лиценци („Службени гласник РС“, бр.23/2012 и 57/2013).

–  понуда групе понуђача  ДИС Нискоградња д.о.о Ваљево и Нискоградња-Павловић Ваљево јер:

а)  није доставио доказ о испуњености    обавезних услова у складу са чл.75. став 1 .т.4. којим је прописано да понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом односно није достављена  важећа дозвола надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, односно важећа и одговарајућа лиценца, у складу са чланом 112. Закона о водама („Службени гласник РС“, бр.30/2010 и 93/2012) и Правилником о условима у погледу техничко-технолошке опремљености и организационе и кадровске оспособљености за обављање послова у области управљања водама, као и начину вођеља евиденције издатих и одузетих лиценци („Службени гласник РС“, бр.23/2012 и 57/2013).

 

 1. Ранг листа понуђача

Критеријум за оцењивање понуде у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.

Комисија је саставила ранг листу понуђача на следећи начин:

 1. Понуђач ПД “Ерозија“ а.д. Ваљево , понудио је цену у износу од 25.615.154,00динара без ПДВ-а.

 

 1. Најповољнија понуда

На основу стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку је констатовала да је најповољнија понуда понуђача ПД “Ерозија“ а.д. Ваљево, заведена под бројем 103 и предложио наручиоцу његов избор.

 1. Подизвођач

Изабрани понуђач ће набавку извршити самостално.

 1. Лице које спроводи поступак

Комисија за јавне набавке у саставу: Дане Крсмановић председник Комисије, Ана Игњатовић  члан, Жељко Андрић члан.

Наручилац је прихватио предлог Комисије за јавну набавку  и донео Одлуку о

додели уговора којом је уговор о јавној набавци у овом поступку додељен понуђачу

ПД “Ерозија“ а.д. Ваљево, Поп Лукина бр.8, матични број 07188986, ПИБ   100069302,  понуда бр.103 од 16.05.2019. године.

Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Општинске управе Осечина у року од три дана од дана доношења.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може поднети наручиоцу захтев за заштиту права, а истовремено копију доставити Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, у року од  десет дана од дана објављивања исте на Порталу јавних набавки. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама.

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

Драган Алексић

 

Scroll To Top