ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Израда пројекта постројења за пречишћавање отпадних вода са канализационом мрежом у варошици Пецка

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Израда пројекта постројења за пречишћавање отпадних вода са канализационом мрежом у варошици Пецка

Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com
објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

У поступку јавне набавке израда пројекта постројења за пречишћавање отпадних вода са канализационом мрежом у варошици Пецка, број ЈН 404-39/2021, наручилац је донео одлуку о додели уговора на основу које је закључен уговор о јавној набавци, број 404-39/2021 са понуђачем Еколог д.о.о. Београд, Мицкијевићева бр.4, ПИБ 100165572, матични број 07786123
Уговорена вредност јавне набавке износи 950.000,00 динара без ПДВ-а.

а) Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена

Наручилац је у овом поступку примио 3 понуде.

Називи понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: понуде понуђача Podroom System d.o.o. Krupanj и Хидропројекат-саобраћај а.д.Београд су неприхватљиве обзиром да понуђена цена прелази износ процењене вредности.

Највиша понуђена цена износи 950.000,00 динара, а најнижа износи 950.000,00 динара

Наручилац је донео Одлуку о додели уговора дана 26.10.2021. године.

Уговор са наведеним добављачем закључен је дана 19.11.2021. године.

Уговор је закључен до извршења предметне набавке.

Scroll To Top