ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Извођење грађевинских радова на регулацији реке Пецка

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Извођење грађевинских радова на регулацији реке Пецка

На основу члана 55. став 1. тачка 8, члана 57. и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

У отвореном поступку јавне набавке извођење грађевинских радова на регулацији реке Пецка -радови, ознака из општег речника јавне набавке:  45246000-радови на регулацији река и радови на заштити од поплава,  наручилац је донео одлуку о додели уговора на основу које је  закључен уговор о јавној набавци:

  • број 404-22/ 2019 са понуђачем ПД ”Ерозија” а.д. Ваљево, Поп Лукина бр.8, матични број 07188986, ПИБ 100069302

Процењена вредност јавне набавке износи  27.245.270,00  дин.без ПДВ-а.

Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена

Наручилац је у овом поступку примио 4 понуде, од тога су три понуде одбијене као неприхватљиве.

Највиша понуђена цена 25.615.154,00 дин.без ПДВ-а и најнижа понуђена цена 25.615.154,00 дин. без ПДВ-а

Наручилац је донео Одлуку о додели уговора дана 24.05.2019. године.

Уговор са наведеним добављачем закључен је дана 12.09.2019. године, а сагласност Канцеларије за управљање јавним улагањима дата је 20.06.2019. године.

Уговор је закључен до примопредаје радова.

Scroll To Top