ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Набавка рачунарске опреме
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Набавка рачунарске опреме

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Набавка рачунарске опреме

На основу члана 55. став 1. тачка 8, 57 и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

У поступку јавне набавке мале вредности, набавка рачунарске опреме, ознака из општег речника јавне набавке: 48822000 -рачунарски сервер, 30213000- персонални рачунар, број ЈН 404-25/2018, наручилац је донео одлуку о додели уговора на основу које је закључен уговор о јавној набавци, број 404-25/2018 са понуђачем Recit d.o.o. Београд, ул. Шпанских бораца 24 б, матични број: 20703539 

Уговорена вредност јавне набавке износи 891.666,00 динара без ПДВ-а.

а) Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена

Наручилац је у овом поступку примио 1 понуду.

Највиша понуђена цена износи 891.666,00 динара, а најнижа износи 891.666,00 динара

Наручилац је донео Одлуку о додели уговора дана 10.08.2018. године.

Уговор са наведеним добављачем закључен је дана 20.08.2018. године.

Уговор је закључен до примопредаје добара.

Scroll To Top