ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Набавка сигурносних седишта за новорођену децу

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Набавка сигурносних седишта за новорођену децу

На основу члана 55. став 1. тачка 8, 57 и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

У поступку јавне набавке набавка сигурносних седишта за новорођену децу , добра – набавка на коју се закон не примењује, број ЈН 404-2/2020, наручилац је донео одлуку о додели уговора на основу које је закључен уговор о јавној набавци, број 404-2/2020 са “Кобиг“ д.о.о. Београд, Народних хероја бр.41б/27, матични број 06180647, ПИБ 100829254.

Уговорена вредност јавне набавке износи 413.000,00 динара без ПДВ-а.

а) Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.

Наручилац је у овом поступку примио 3 понуде.

Највиша понуђена цена износи 497.000,00 динара без ПДВ-а, а најнижа износи 413.000,00 динара без ПДВ-а

Наручилац је донео Одлуку о додели уговора дана 23.01.2020. године.

Уговор са наведеним добављачем закључен је дана 27.01.2020. године.

Уговор је закључен до испоруке предметних добара .

Scroll To Top