ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ОДЛУКA О ДОДЕЛИ УГОВОРА израда идејног пројекта брана на рекама Царинка и Драгодолка

ОДЛУКA О ДОДЕЛИ УГОВОРА израда идејног пројекта брана на рекама Царинка и Драгодолка

НАРУЧИЛАЦ:Општина Осечина

Број ЈН: 404-21/2018

Број одлуке: 404-21/2018

Датум: 27.06.2018. године

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/2012), председник општине Осечина доноси

ОДЛУКУ

О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

(набавка на коју се закон не примењује)

1.УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу ХГ “Хидро група“ д.о.о. Београд, Булевар Михаила Пупина 10/V/223 , матични број 20263644, ПИБ 104887158 у поступку јавне набавке израда идејног пројекта брана на рекама Царинка и Драгодолка, услуге – набавка на коју се закон не примењује.

Образложење

Наручилац је дана 18.06.2018. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке, услуге, израда идејног пројекта брана на рекама Царинка и Драгодолка, услуге – набавка на коју се закон не примењује, а дана 18.06.2018. године доставио позив на 3 адресе.

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспело је 3 понуде.

Комисија за јавне набавке је после отварања понуда спровела стручно оцењивање понуда и саставила извештај о истом.

 1. Подаци о јавној набавци

Врста предмета јавне набавке: јавна набавка на коју се закон не примењује-услуге.

Предмет јавне набавке је израда идејног пројекта брана на рекама Царинка и Драгодолка, услуге – набавка на коју се закон не примењује

Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а износи 458.333,00 динара.

Одступања од плана набавке:нема одступања

 1. Подаци о понуђачима

У поступку је учествовало 3 понуђача:

 1. ХГ “Хидро група“ доо Београд, Булевар Михаила Пупина 10/V/223, матични број 20263644, ПИБ 104887158
 2. “Шумадијапројект“ доо Параћин, Војводе Мишића бр.29/9, матични број 17614827, ПИБ 103610012
 3. “Ми-Ми Инжењеринг“ Београд, Маријане Грегоран 53/34, матични број 64570455, ПИБ 109994644

3.Подаци о одбијеним понудама

Укупан број поднетих понуда износи 3 .

Називи понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: није било одбијених понуда

 1. Ранг листа понуђача

Критеријум за оцењивање понуде у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.

Комисија је саставила ранг листу понуђача на следећи начин:

 1. Понуђач ХГ “Хидро група“ доо Београд, понудио је цену у износу од 450.000,00 дин. без ПДВ-а,
 2. Понуђач “Ми-Ми Инжењеринг“ Београд понудио је цену у износу од 520.000,00 дин. без ПДВ-а,
 3. Понуђач “Шумадијапројект“ доо Параћин понудио је цену у износу од 580.000,00 дин.без ПДВ-а

 Најповољнија понуда

На основу стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку је констатовала да је најповољнија понуда ХГ “Хидро група“ д.о.о. Београд и предложила наручиоцу њихов избор.

 1. Подизвођач

Изабрани понуђачи ће набавку извршити самостално.

 1. Лице које спроводи поступак

Поступак спроводила Комисија за јавне набавке у саставу: Дане Крсмановић председник Комисије, Величко Марковић члан Комисије и Сузана Глигорић члан Комисије.

Контакт: тел./факс 014/451-158,

Наручилац је прихватио предлог Комисије за јавне набавке и донео Одлуку о додели

уговора којом је уговор о јавној набавци у овом поступку додељен понуђачу ХГ “Хидро група“ д.о.о. Београд Булевар Михаила Пупина 10/V/223, матични број 20263644, ПИБ 104887158, понуда бр.74 од 22.06.2018. године.

Одлуку објавити на интернет страници Општинске управе Осечина у року од три дана од дана доношења.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може поднети наручиоцу захтев за заштиту права, а истовремено копију доставити Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, у року од пет дана од дана објављивања исте на интернет страници наручиоца. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама.

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

Драган Алексић

Scroll To Top