ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА: Услуга ревизије финансијских извештаја Општинске управе Осечина за 2023. годину
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА: Услуга ревизије финансијских извештаја Општинске управе Осечина за 2023. годину

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА: Услуга ревизије финансијских извештаја Општинске управе Осечина за 2023. годину

НАРУЧИЛАЦ:Општина  Осечина
Број ЈН: 12/2024
Број одлуке: 001503244 2024 06420 004 002 405 023
Датум: 8.05.2024. године

На основу члана 146. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 91/2019 и 92/2023), председник општине Осечина   доноси

 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

 

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу Parker Russell d.o.o,Beograd,  Јабланичка бр. 184 а, 11 000 Београд, матични број 21197041, ПИБ 109517009, понуда број 44 од 24.04.2024. године, у поступку јавне набавке, услуге,услуга ревизије финансијских извештаја Општинске управе Осечина за 2023. годину, набавка на коју се закон не примењује.

Образложење

Наручилац је дана 24.04.2024. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке, набавка на коју се закон не примењује,  бр. 001503244 2024 06420 004 002 405 023,  услуга ревизије финансијских извештаја Општинске управе Осечина за 2023. годину, услуге, ознака из општег речника јавне набавке: 79212000-3-ревизорске услуге, а дана 24.04.2024. године објавио је позив за подношење понуда на  интернет страници Општинске управе Осечина и послао на три адресе.

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспеле су 3 (три) понуде.

Комисија за јавне набавке је после отварања понуда спровела стручно оцењивање понуда и саставила извештај о истом.

 

 1. Подаци о јавној набавци

Врста предмета јавне набавке:  набавка на коју се закон не примењује – услуге.

Предмет јавне набавке је услуга ревизије финансијских извештаја Општинске управе Осечина за 2023. годину.

Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а износи 250.000,00 динара.

Одступања од плана набавке: нема одступања од плана набавке

 

 1. Подаци о понуђачима

У поступку је учествовало три  понуђача:

 1. Parker Russell d.o.o,Beograd, Јабланичка бр. 184 а, матични бр. 21197041, ПИБ 109517009
 2. SMN AUDIT & TAX d.o.o. Novi Beograd, Булевар Арсенија Чарнојевића 54 а/1 ,матични број 07256230, ПИБ 101598037
 3. MLN AUDIT & ADVISORY d.o.o., Beograd, Булевар Михајла Пупина 3/10, матични број 21448460, ПИБ 111245775

 

3.Подаци о одбијеним понудама

Укупан број поднетих понуда износи 3(три).

Називи понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање

Понуђач: SMN AUDIT & TAX d.o.o.  Novi Beograd, доставио је понуду дана 24.04.2024.  у 13:19 часова, на писарницу општинске управе Осечина

Понуда наведеног понуђача садржи понуђену цену већу од процењене вредности.Процењена вредност је 250.000,00 динара без ПДВ-а, а понуђена цена наведеног понуђача је 500.000,00 динара без ПДВ-а.

Понуђач: MLN AUDIT & ADVISORY d.o.o., Beograd, доставио је понуду дана 7.05.2024. у 12:26 часова, на писарницу општинске управе Осечина

Понуда наведеног понуђача садржи понуђену цену већу од процењене вредности.

Процењена вредност је 250.000,00 динара без ПДВ-а, а понуђена цена наведеног понуђача је 550.000,00 динара без ПДВ-а.

На основу наведеног а сходно члану 144. став 2 Закона о јавним набавкама понуде наведених понуђача су одбијене као неприхватљиве.

 1. Ранг листа понуђача

Критеријум за оцењивање понуде у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.

Комисија је саставила ранг листу понуђача на следећи начин:

 1. Parker Russell d.o.o, Beograd, Јабланичка бр. 184 а, понудио је цену у износу 250.000,00 дин. без ПДВ-а.
 2. SMN AUDIT & TAX d.o.o. Novi Beograd, понудио је цену у износу 500.000,00 дин. без ПДВ-а
 3. MLN AUDIT & ADVISORY d.o.o., Beograd,понудио је цену у износу 550.000,00 дин. без ПДВ-а

 

 1. Најповољнија понуда

На основу стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку је  констатовала да је најповољнија заједничка понуда понуђача Parker Russell d.o.o,Beograd, Јабланичка бр. 184 а, 11 000 Београд, заведена под бројем 44,  и предложила наручиоцу његов избор.

 

 1. Подизвођач

Изабрани понуђач ће набавку извршити самостално.

 

 1. Лице које спроводи поступак

Поступак спроводила Комисија за јавне набавке у саставу Дане Крсмановић, Снежана Милошевић и Сања Самоиловић. Контакт: тел./факс 014/451-158.

Наручилац је прихватио предлог Комисије за јавне набавке и донео Одлуку о  додели уговора којом је уговор о јавној набавци у овом поступку додељен понуђачу  Parker Russell d.o.o,Beograd,  Јабланичка бр. 184 а, матични бр. 21197041, ПИБ 109517009 , понуда број 44 од 24.04.2024. године

 

Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Општинске управе Осечина у року од три дана од дана доношења.

 

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

Никола Томић

 

Scroll To Top