ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ОДРЖАВАЊE ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА
ОДРЖАВАЊE ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА

ОДРЖАВАЊE ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА

На основу члана 55. став 1. тачка 2), 57. и 60. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/2012) Општинска управа Осечина, www.osecina.com

објављује

ПОЗИВ

за подношење понуде

Предмет јавне набавке, број ЈН 404-14/2015, која се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности је одржавањe јавног осветљења на територији општине Осечина, услуге, ознака из општег речника јавне набавке:50000000-услуге одржавања и поправки

Право учешћа у поступку имају сви понуђачи који испуњавају услове предвиђене чл. 75. и чл.76.Закона о јавним набавкама и конкурсном документацијом наручиоца, уколико доставе докази о испуњености обавезних услова, и то:

1)      да  је регистрован код надлежног органа , односно уписан у одговарајући регистар

2)      да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања  или давања мита, кривично дело преваре

3)      да му није изречена мера забране обављања делатности , која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда

4)      да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији као и додатних услова, предвиђених конкурсном документацијом, у погледу техничког, финансијског и кадровског капацитета .

Конкурсном документацијом ближе су одређени услови за учешће у поступку, као и начин доказивања испуњености услова.

а) Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена

Сви заинтересовани понуђачи могу бесплатно преузети конкурсну документацију на Порталу Управе за јавне набавке као и интернет страници Општинске управе Осечина www.osecina.com.

Увид у конкурсну документацију, као и преузимање исте може се извршити и у просторијама наручиоца Општинска управа Осечина,Карађорђева 78,  сваког радног дана од 7,30 часова до 15,30 часова.

Рок за подношење понуда је 8 дана од дана објављивања позив за подношење понуда на порталу Управе за јавне набавке и интернет страници Општинске управе Осечина, односно 17.04.2015.године до 12 часова.

Неблаговремена понуда се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћена понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуде ће се отварати јавно, одмах по истеку рока за подношење понуда oдносно 17.04.2015. године у 12,30 часова .

Отварање понуда ће се обавити у просторијама наручиоца Општинска управа Осечина, Карађорђева 78.

Сва заинтересована лица могу присуствовати отварању понуда.

Представници понуђача, пре почетка поступка отварања морају предати Комисији за јавну набавку писмено пуномоћје (овлашћење) за учешће у поступку отварања понуда, издато на меморандуму понуђача, оверено печатом и потписом овлашћеног лица и личну карту на увид.

Наручилац ће одлуку о додели уговора донети у року од 2(два) дана од дана од извршеног прегледа и стручне оцене понуда.

Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке у било ком моменту пре закључења уговора.

Додатне информације се могу добити Милан Урошевић,Општинска управа Осечина, од 8,30 до 15,30 часова , 014/451-130,soosecina@open.telekom.rs, www.oseina.com

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ОСЕЧИНА

ОПШТИНСКА УПРАВА

Број:404-21/2015

Датум: 01.06.2015.

О с е ч и н а                                  

 

ПРЕДМЕТ: појашњење конкурсне документације

У вези са захтевом за појашњење конкурсне документације за јавну набавку одржавањe јавног осветљења на територији општине Осечина достављамо вам следеће:

  1. Да конкурсну документацију измените и нумеришете и означите укупан број страна конкурсне документације у складу са чл.61.ст.11.Закона о јавним набавкама

Одговор: извршиће се нумерација конкурсне документације и иста ће бити постављена на портал Управе за јавне набавке и интернет страницу општине Осечина www.osecina.com.

 

  1. У делу II спецификација услуге, конкурсна документација тачка 9. рад аутодизалице – час-200- прецизно дефинишите шта рад аутодизалице значи

Одговор: рад аутодизалице подразумева ангажовање исте на постављању, те каснијем скидању декоративног осветљења, рекламних паноа, заставица, украса и сл. У време новогодишњих празника, Сајма шљива и других манифестација и није везан ни за једну другу ставку из тендера и као такав је аутономан.

 

С поштовањем,

 ОПШТИНСКА УПРАВА ОСЕЧИНА

начелник

Милан Урошевић

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА-osvetljenje (pdf)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА-osvetljenje (word)

poziv za dostavljanje ponuda -osvetljenje (pdf)

poziv za dostavljanje ponuda -osvetljenje (word)

Scroll To Top