ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / Одржавањe јавног осветљења на територији општине Осечина
Одржавањe јавног осветљења на територији општине Осечина

Одржавањe јавног осветљења на територији општине Осечина

На основу члана 55. став 1. тачка 2), 57. и 60. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/2012) Општинска управа Осечина,www.osecina.com

објављује

ПОЗИВ за подношење понуде

Предмет јавне набавке, број ЈН404-6/2015, која се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности је одржавањe јавног осветљења на територији општине Осечина, услуге, ознака из општег речника јавне набавке: 50000000-услуге одржавања и поправки

Право учешћа у поступку имају сви понуђачи који испуњавају услове предвиђене чл. 75. и чл.76.Закона о јавним набавкама и конкурсном документацијом наручиоца, уколико доставе докази о испуњености обавезних услова, и то:

 • да је регистрован код надлежног органа , односно уписан у одговарајући регистар
 • да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре
 • да му није изречена мера забране обављања делатности , која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда
 • да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији

као и додатних услова, предвиђених конкурсном документацијом, у погледу техничког, финансијског и кадровског капацитета .

Конкурсном документацијом ближе су одређени услови за учешће у поступку, као и начин доказивања испуњености услова.

а) Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена

Сви заинтересовани понуђачи могу бесплатно преузети конкурсну документацију на Порталу Управе за јавне набавке као и интернет страници Општинске управе Осечина www.osecina.com.

Увид у конкурсну документацију, као и преузимање исте може се извршити и у просторијама наручиоца Општинска управа Осечина,Карађорђева 78, сваког радног дана од 7,30 часова до 15,30 часова.

Рок за подношење понуда је 8 дана од дана објављивања позив за подношење понуда на порталу Управе за јавне набавке и интернет страници Општинске управе Осечина, односно 14.02.2015.године .

Неблаговремена понуда се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћена понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуде ће се отварати јавно, одмах по истеку рока за подношење понуда односно 18.02.2015. године у 12,00 часова .

Отварање понуда ће се обавити у просторијама наручиоца Општинска управа Осечина, Карађорђева 78.

Сва заинтересована лица могу присуствовати отварању понуда.

Представници понуђача, пре почетка поступка отварања морају предати Комисији за јавну набавку писмено пуномоћје (овлашћење) за учешће у поступку отварања понуда, издато на меморандуму понуђача, оверено печатом и потписом овлашћеног лица и личну карту на увид.

Наручилац ће одлуку о додели уговора донети у року од 2(два) дана од дана од извршеног прегледа и стручне оцене понуда.

Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке у било ком моменту пре закључења уговора.

Додатне информације се могу добити Милан Урошевић,Општинска управа Осечина, од 8,30 до 15,30 часова , 014/451-130, soosecina@open.telekom.rs, www.osecina.com

konkursna-dokumentacija-osvetljenje (pdf)

konkursna-dokumentacija-osvetljenje (word)

На основу чл.63.ст.5.Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС бр.124/12) Комисија за јавну набавку наручиоца

ОПШТИНСКА УПРАВА ОСЕЧИНА

Карађорђева 78

 

објављује

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

(јавна набавка 404-6/2015)

 

1.Назив и адреса интернет странице наручиоца: Општинска управа Осечина, Карађорђева 78, www.osecina.com

2.Врста наручиоца: орган јединице локалне самоуправе

3.Врста поступка јавне набавке :јавна набавка мале вредности

4.Продужење рока за подношење понуда

5.Предмет јавне набавке : одржавањe јавног осветљења на територији општине Осечина, услуге, ознака из општег речника јавне набавке:50000000-услуге одржавања и поправки.

6.Датум објављивања позива за подношење понуда на порталу јавних набваки : 06.02.2015.

7.Датум објављивања обавештења о продужењу рока на порталу јавних набавки: 10.02.2015.

8.Разлог за продужење рока :измене и допуне конкурсне докуметације

Време подношења понуда (нови рок)

Рок за подношење понуда   до 18.02.2015.године до 15,30 часова.

9.Начин преузимања конкурсне документације :конкурсна документација се може преузети непосредно на адреси наручиоца, односно у електронској форми на Порталу јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs као и на интернет страници наручиоца www.osecina.com.

10.Начин подношења понуде: Понуђач је дужан да понуду поднесе до 18.02.2015.године до 15,30 часова, у затвореној коверти на адресу Општинска управа Осечина, Карађорђева 78, Осечина са назнаком “Понуда за јавну набавку број 404-6/2015- одржавањe јавног осветљења на територији општине Осечина –НЕ ОТВАРАТИ“

Понуђач на полеђини коверте назначава назив, адресу, телефон и контакт особу, а на лицу коверте ставља заводни печат са бројем и датумом понуде.

11.Место, време и начин отварања понуде:јавно отварање понуда ће се обавити дана 20.02.2015.године са почетком у 09,00 часова у просторијама Општинске управе Осечина, Крађорђева 78 уз присуство овлашћених представника заинтересованих понуђача.

Представници понуђача достављају овлашћење за заступање које мора да буде заведено код понуђача, оверено печатом и потписом одговорног лица понуђача.

Понуда достављена по истеку рока за подношење понуда, сматраће се неблаговременом.Неблаговремена понуда се неће отварати и по окончању поступка отварања Наручилац ће је вратити Понуђачу, уз повратницу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

12.Наручилац ће донети одлуку у вези са овом јавном набавком у року од 2 дана од дана извршеног прегледа и стручне оцене понуда.

13.Особа за контакт : Милан Урошевић 014/451-158, email:soosecina@open.telekom.rs


Појашњење конкурсне документације:

ОПШТИНА ОСЕЧИНА

ОПШТИНСКА УПРАВА

Број:404-6/2015

Датум: 09.02.2015.

О с е ч и н а                                  

ПРОЦЕСОР ЕЛЕКТРОНИКА д.о.о

ВАЉЕВО

ПРЕДМЕТ: појашњење конкурсне документације

У вези са захтевом за појашњење конкурсне документације за јавну набавку одржавањe јавног осветљења на територији општине Осечина достављамо вам следеће:

 1. ПИТАЊА:“који је крајњи рок за достављање понуда?

ОДГОВОР: “14.02.2015.године – предато преко поште било које време од 0-24 часа.“

 1. ПИТАЊЕ: “Зашто је отварање 18.02.2015.године?“

ОДГОВОР: “зато што је то први радни дан по протеку рока за доставу“.

 1. ПИТАЊЕ: “да ли је довољно доставити потврду само једне пословне банке

којим ће се доказати испуњеност услова у погледу финансијског капацитета“?

ОДГОВОР: “Довољно је само једна банка.“

 1. ПИТАЊЕ:“да ли је потребан атест за возило са хидрауличном мобилном

платформом?

ОДГОВОР: “није потребан.“

 1. ПИТАЊЕ: “да ли је понуђачу потребно да има возача са важећом дозволом одговарајуће категорије?“

ОДГОВОР: “није предмет услова ни јавне набавке“

 1. ПИТАЊЕ: “да ли треба доставити банкарску гаранцију за озбиљност понуде или за добро извршење посла?“

ОДГОВОР: “ за добро извршење посла –исправљено у конкурсној документацији.“

 1. За питање око висине банкарске гаранције ОДГОВОР ЈЕ у конкурсној

документацији треба да стоји до 300.000,00 динара –исправљена конкурсна документација (биће уговорена са изабраним понуђачем уз поштовање законских прописа)

 1. У обрасцу бр.3 у тачки 3. уместо “рок испоруке___ календарских дана од дана

потписивања уговора“ треба да стоји “Рок за извршење услуге од позива наручиоца – часова( не дуже од 24 ч)

 1. У вези са гарантним роком ОДГОВОР је гарантни рокови минимум су 2 године

за уграђену опрему и такође минимум 2 године за изведене радове.

 1. ПИТАЊЕ:“који рад аутодизалице наручилац подразумева?

ОДГОВОР: “подразумева рад без икакве набавке и уградње-према налогу наручиоца“

 1. Позиција под ред.бр.10.“уклопни сат за јавну расвету“ подразумева набавку и

уградњу материјала.

 1. Позиција под ред.бр.12. која се односи на метални цевасти стуб подразумева

набавку и уградњу стуба са потребним анкерима

 1. Под редним бројем 6. уместо “пригушница тип D40 и D63“ треба да стоји уместо

речи пригушница “контактор“.

 1. Под ред.бројем 16 тип струјомера је 2 а спецификација опреме је

следећа:струјомер -1, лимитатор-1, уклопни сат Енел или сличан за улично осветљење-1, контактор Д40-1, прекидач, гребенасти-1, аутоматски осигурачи-1 6А и 2 25А, гибљиво метално црево -15м, изводни осигурачи -3 и шкаро клема -1.

 1. Под редним бројем 14. –светиљке треба понудити са извором светла (сијалица)
 2. У погледу назива светиљке не може да стоји “или одговарајуће“ јер ово није

јавна набавка за израду осветљења него за одржавање осветљења и постојеће светиљке се морају заменити потпуно истим светиљкама од истог произвођача.

 1. Образац “трошкова припреме понуда и образац “изјава понуђача о поштовању

обавеза из чл.75.ст.2 ЗЈН“ додати су у конкурсну документацију.

 1. Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде

доказује испуњеност обавезних услова.

 

С поштовањем

ОПШТИНСКА УПРАВА ОСЕЧИНА

НАЧЕЛНИК

Милан Урошевић

ОПШТИНА ОСЕЧИНА


 

ОПШТИНСКА УПРАВА

Број:404-6/2015

Датум: 10.02.2015.

О с е ч и н а                                  

 

ПРОЦЕСОР ЕЛЕКТРОНИКА д.о.о ВАЉЕВО

 ПРЕДМЕТ: појашњење конкурсне документације

1.ПИТАЊЕ: “Како понуђач може знати да ће пошиљку послату 14.02.2015.године поштар да испоручи 18.02.2015.године?

ОДГОВОР: “ За познавање предаје, пријема и других елемената око рокова и подношења писмена потребно је познавати друге правне прописе, о којима нисмо дужни да вас учимо.“

2.ПИТАЊЕ:“Зашто рок за предају није исти дан када и отварање понуда?“

ОДГОВОР: “Ваша констатација није правно утемељена рок подношења и рок отварања понуда је на искључивој одлуци наручиоца.“

3.ПИТАЊЕ: “из ког документа ће наручилац утврдити да понуђач има мобилну платформу висине 14м.“

ОДГОВОР: “подношење лажне документације од стране понуђача представља кривичну одговорност.“

4.ПИТАЊЕ:“Прецизирање рада аутодизалице “

ОДГОВОР: на питање да се прецизира рад аутодизалице-према налогу наручиоца навешћемо вам само неке од радова у току календарске године: постављање светлосних декорација за Нову годину , постављње декорација за Сајам шљива и сл.

 1. Рок је продужен одлуком наручиоца.

С поштовањем

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОСЕЧИНА

НАЧЕЛНИК

Милан Урошевић

Scroll To Top