ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОДРЖАВАЊE ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОДРЖАВАЊE ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОДРЖАВАЊE ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА

Предмет јавне набавке, број ЈН404-2/2014, која се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности је одржавањe јавног осветљења на територији општине Осечина, услуге, ознака из општег речника јавне набавке:50000000-услуге одржавања и поправки

Право учешћа у поступку имају сви понуђачи који испуњавају услове предвиђене чл. 75. и чл.76.Закона о јавним набавкама и конкурсном документацијом наручиоца, уколико доставе докази о испуњености обавезних услова, и то:

1) да је регистрован код надлежног органа , односно уписан у одговарајући регистар

2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре

3) да му није изречена мера забране обављања делатности , која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда

4) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији

као и додатних услова, предвиђених конкурсном документацијом, у погледу техничког, финансијског и кадровског капацитета .

Комплетна документација за download

poziv-osvetljenje

KONKURSNA DOKUMENTACIJA-svetlo

KONKURSNA DOKUMENTACIJA-2

dodatne informacije osvetljenje

 

Scroll To Top