ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ОГЛАС – Директор Спортског центра
ОГЛАС – Директор Спортског центра

ОГЛАС – Директор Спортског центра

Осечина, Болничка бб

Тел. 014/451-557

ДИРЕКТОР

На одређено време 4 године

Извршилац 1

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава и следеће услове: висока или виша стручна спрема и радним искуством од најмање три године.

Уз пријаву кандидати су дужни да поднесу:

– Оверену копију дипломе о завршеном факултету / вишој школи

– Уверење о држављанству

– Потврду о радном искуству

– Да није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора најмаwе шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова

Пријаве на оглас доставити на наведену адресу у року од 15 дана од дана објављивања огласа.

 

Scroll To Top