ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / Постављање 3 (три) лежећа полицајца у зону ПУ ”Лане” у Осечини

Постављање 3 (три) лежећа полицајца у зону ПУ ”Лане” у Осечини

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина
Број ЈН: 404-18/2019
Број одлуке: 404-18/2019
Датум: 03.04.2019. године

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (”Сл. гласник РС” бр. 124/2012), начелник Општинске управе Осечина   доноси

ОДЛУКУ о додели уговора

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу СР Антикор, Војислав Адамовић ПР, Мала Иванча, Космајска бр.8, матични број 54616945, ПИБ 100152154,  у поступку јавне набавке на коју се закон не примењује, бр.404-18/2019, постављање 3 (три) лежећа полицајца у зону ПУ ”Лане” у Осечини са пратећом вертикалном сигнализацијом, услуге, понуда бр. 67 од 29.03.2019. године.

Образложење

Наручилац је дана 22.03.2019. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке на коју се закон не примењује постављање 3 (три) лежећа полицајца у зону ПУ ”Лане” у Осечини са пратећом вертикалном сигнализацијом, услуге, бр. 404-18/2019, на  интернет страници Општинске управе Осечина.

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспело је две понуде.

Комисија за јавне набавке је после отварања понуде спровела стручно оцењивање понуде и саставила извештај о истом.

  1. Подаци о јавној набавци

Врста предмета јавне набавке: јавна набавка на коју се закон не примењује, услуге.

Предмет јавне набавке је постављање 3 (три) лежећа полицајца у зону ПУ ”Лане” у Осечини са пратећом вертикалном сигнализацијом, услуге

Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а износи 333.000,00 динара.

Одступања од плана набавке:нема одступања

  1. Подаци о понуђачима

У поступку је учествовало два понуђача:

  1. Предузеће Марђо д.о.о. Ваљево, Синђелићева 48, матични број 20304448, ПИБ 105068756
  2. СР Антикор, Војислав Адамовић ПР, Мала Иванча, Космајска бр.8, матични број 54616945, ПИБ 100152154

3.Подаци о одбијеним понудама

Укупан број поднетих понуда износи 2 .

Називи понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: није било одбијених понуда

  1. Ранг листа понуђача

Критеријум за оцењивање понуде у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.

Комисија је саставила ранг листу понуђача на следећи начин:

  1. Понуђач СР Антикор, Војислав Адамовић ПР, Мала Иванча, понудио је цену у износу од 328.800,00 дин. без ПДВ-а
  2. Понуђач Марђо д.о.о. Ваљево понудио је цену у износу од 390.000,00 дин. без ПДВ-а
  3. Најповољнија понуда

На основу стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку је  констатовала да је најповољнија понуда понуђача СР Антикор, Војислав Адамовић ПР, Мала Иванча, понуда бр.67 од 29.03.2019. године и предложила наручиоцу њихов избор.

  1. Подизвођач

Изабрани понуђачи ће набавку извршити самостално.

  1. Лице које спроводи поступак

Поступак спроводила Комисија за јавне набавке у саставу: Дане Крсмановић, председник,   Величко Марковић  члан и Сузана Глигорић члан .

Контакт: тел./факс 014/451-158.

Наручилац је прихватио предлог Комисије за јавне набавке и донео Одлуку о додели уговора којом је уговор о јавној набавци у овом поступку додељен понуђачу СР Антикор, Војислав Адамовић ПР, Мала Иванча, Космајска бр.8, матични број 54616945, ПИБ 100152154, понуда бр.67 од 29.03.2019. године.

Одлуку објавити на интернет страници Општинске управе Осечина у року од три дана од дана доношења

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може поднети наручиоцу захтев за заштиту права, а истовремено копију доставити Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, у року од  пет дана од дана објављивања исте на интернет страници наручиоца. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама.

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

Милан Урошевић

 

Scroll To Top