ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / Услуга снабдевања електричном енергијом – ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Услуга снабдевања електричном енергијом – ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Услуга снабдевања електричном енергијом – ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

На основу чл.63.ст.5.Закона о јавним набавкама (”Службени гласник РС бр.124/12, 14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку наручиоца
ОПШТИНСКА УПРАВА ОСЕЧИНА
Карађорђева 78

објављује ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
(јавна набавка 404-10/2019)

1.Назив и адреса интернет странице наручиоца: Општинска управа Осечина, Карађорђева 78, www.osecina.com
2. Врста наручиоца: орган јединице локалне самоуправе
3.Врста поступка јавне набавке :отворени поступак
4.Продужење рока за подношење понуда
5.Предмет јавне набавке : услуга снабдевања електричном енергијом, услуге, ознака из општег речника јавне набавке: 09310000- електрична енергија;
6.Датум објављивања позива за подношење понуда на порталу јавних набавки : 05.03.2019.године.
7.Датум објављивања обавештења о продужењу рока на порталу јавних набавки: 29.03.2019.
8.Разлог за продужење рока : измене и допуне конкурсне докуметације
Време подношења понуда (нови рок)
Рок за подношење понуда до 08.04.2019.године до 12,00 часова.
9.Начин преузимања конкурсне документације :конкурсна документација се може преузети непосредно на адреси наручиоца, односно у електронској форми на Порталу јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs као и на интернет страници наручиоца www.osecina.com.
10.Начин подношења понуде: Понуђач је дужан да понуду поднесе до 08.04.2019.године до 12,00 часова, у затвореној коверти на адресу Општинска управа Осечина, Карађорђева 78, Осечина са назнаком ”Понуда за јавну набавку број 404-10/2019 – услуга снабдевања електричном енергијом – НЕ ОТВАРАТИ”
Понуђач на полеђини коверте назначава назив, адресу, телефон и контакт особу, а на лицу коверте ставља заводни печат са бројем и датумом понуде.
11.Место, време и начин отварања понуде: јавно отварање понуда ће се обавити дана 08.04.2019. године са почетком у 12,30 часова у просторијама Општинске управе Осечина, Карађорђева 78 уз присуство овлашћених представника заинтересованих понуђача.
Представници понуђача достављају овлашћење за заступање које мора да буде заведено код понуђача, оверено печатом и потписом одговорног лица понуђача.
Понуда достављена по истеку рока за подношење понуда, сматраће се неблаговременом. Неблаговремена понуда се неће отварати и по окончању поступка отварања Наручилац ће је вратити Понуђачу, уз повратницу, са назнаком да је поднета неблаговремено.
12.Наручилац ће донети одлуку у вези са овом јавном набавком у објективно најкраћем могућем року, а најдаље у року од 25 дана од дана отварања понуда.
13.Особа за контакт : Милан Урошевић 014/451-158, e-mail:soosecina@mts.rs


 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ОСЕЧИНА
Број:404-10/2019
Дана:28.03.2019.
ОСЕЧИНА

ПРЕДМЕТ: појашњење конкурсне документације

У вези са захтевом од 28.03.2019. године за појашњење конкурсне документације за јавну набавку услуга снабдевања електричном енергијом достављамо вам следеће:
ПИТАЊЕ:
⦁  1. У конкурсној документацији за набавку ел. енергије у оквиру техничке спецификације навели сте оквирно планиране количине, међутим нисте их поделили по категоријама (јавна расвета и широка потрошња).
Да бисмо могли да вам доставимо исправну понуду, неопходно је да разврстате места мерења и планирану количину електричне енергије тако да засебно буде наведена планирана количина ел. енергије за јавну расвету, а посебно за широку потрошњу.
Такође, потребно је да на тај начин тражите и цене, посебно за јавну расвету, а посебно за широку потрушњу.

ОДГОВОР: извршена је измена и допуна конкурсне документације и објављена је на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, као и обавештење о продужењу року за подношење понуда

⦁ Друго питање се односи на период снабдевања, односно период важења уговора.
Како сте у конкурсној навели да се уговор закључује за калнедарску 2019. годину, то је период који је краћи од 12 месеци (уговор би се закључио до 31.12.2019.).  Уколико желите да се уговор закључи на период од годину дана, потребно је да измените део који се односи на период испоруке односно период важења уговора и то тако да гласи да се уговор закључује на перод од 12 месеци.

Молимо Вас да извршите измену конкурсне документације и исту објавите на Порталу јавних набавки.

ОДГОВОР: перид важења уговора је календарска 2019. година, с тим да се уговор може продужити до утрошка планиране енергије по конкурсној документацији.

С поштовањем

ОПШТИНСКА УПРАВА ОСЕЧИНА
НАЧЕЛНИК
Милан Урошевић

одлука о измени конкурсне документације

 

На основу члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС број 124/12,14/15,68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-10/2019

 ОПШТИНА ОСЕЧИНА, Општинска управа

ул. Карађорђева број 78, Осечина

О б ј а в љ у ј е

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА НАБАВКУ УСЛУГА СНАБДЕВАЊА ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ

 

1.Наручилац: Општина Осечина, Општинска управа, ул. Карађорђева бр.78, Осечина, интернет адресa www.osecina.com позива све заинтересоване понуђаче да поднесу понуду за јавну набавку услуга снабдевања електричном енергијом.

2.Врста наручиоца: Јединица локалне самоуправе, општина Осечина

3.Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак

4.Предмет набавке:услуга снабдевања електричном енегијом

 Ознака из општег речника набавки: 09310000 – електрична енергија

5.Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.

 

Релативан значај сваког наведеног критеријума биће наведен појашњен у конкурсној документацији.

6.Начин преузимања конкурсне документације: на интернет адреси www.osecina.com или на Порталу јавних набавки.

7. Адреса: Карађорђева број 78, Осечина, на интернет адреси www.osecina.com

8.Начин подношења понуде и рок: Понуде се достављају у року од 30 дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца, односно до дана 04.04.2019. до 12,00 часова, без обзира да ли се достављају непосредно или путем поште са назнаком: „ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА СНАБДЕВАЊА ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ – НЕ ОТВАРАТИ“. Уколико рок истиче на дан који је нерадни (недеља, државни празник) као последњи дан истека рока сматраће се први следећи радни дан до 12,00 часова. Понуда се подноси у затвореној, запечаћеној коверти, на напред наведену адресу наручиоца или предаје лично на писарници Општинске управе Осечина. На полеђини коверте навести податке о понуђачу са тачном адресом, бројем телефона-факса и именом особа за контакт. Понуда мора бити попуњена на оригинал обрасцу из конкурсне документације на српском језику, јасна, недвосмислена, читко попуњена у складу са упутством наручиоца из конкурсне документације, оверена печатом и потписом овлашћеног лица.

9.Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се комисијски, у просторијама Oпштинске управе, на дан истека рока за подношење понуда, односно дана 04.04.2019. године са почетком у 12 часова и 30 минута.

 Понуђачи при отварању понуда морају комисији предати писмено овлашћење за учествовање у поступку отварања понуда.

10.Услови под којим понуђачи могу учествовати у поступку јавне набавке: Право учешћа у поступку има домаће или страно правно или физичко лице ( у даљем тексту: понуђач) које поднесе доказе из члана 77. Закона о јавним набавкама којим доказује испуњеност услова из члана 75. става 1. Закона о јавним набавкама.

Уз понуду и доказе из члана 77. Закона о јавним набавкама понуђач има обавезу да достави и друга документа и обрасце садржане у конкурсној документацији.

Понуда мора бити у целини припремљена у складу са овим позивом за подношење понуда и конкурсном документацијом .

11.Рок за доношење одлуке: Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у објективно најкраћем могућем року, а најдаље у року од 25 дана од дана отварања понуда.

12. Остали подаци:

Понуда са варијантама није дозвољена.

 Понуда треба да важи најмање 60 дана од дана јавног отварања понуда.

 Незатворене, непотпуне и неблаговремене поднете понуде неће бити разматране.

 Све додатне информације заинтересовани понуђачи могу добити на телефон 014/451-158, у времену од 7,30 до 15,30 часова.

konkursna dokumentacija (doc)

konkursna dokumentacija (pdf)

Scroll To Top