VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / Usluga snabdevanja električnom energijom – OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA
Usluga snabdevanja električnom energijom – OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA

Usluga snabdevanja električnom energijom – OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA

Na osnovu čl.63.st.5.Zakona o javnim nabavkama (”Službeni glasnik RS br.124/12, 14/2015 i 68/2015) Komisija za javnu nabavku naručioca
OPŠTINSKA UPRAVA OSEČINA
Karađorđeva 78

objavljuje OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA
(javna nabavka 404-10/2019)

1.Naziv i adresa internet stranice naručioca: Opštinska uprava Osečina, Karađorđeva 78, www.osecina.com
2. Vrsta naručioca: organ jedinice lokalne samouprave
3.Vrsta postupka javne nabavke :otvoreni postupak
4.Produženje roka za podnošenje ponuda
5.Predmet javne nabavke : usluga snabdevanja električnom energijom, usluge, oznaka iz opšteg rečnika javne nabavke: 09310000- električna energija;
6.Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda na portalu javnih nabavki : 05.03.2019.godine.
7.Datum objavljivanja obaveštenja o produženju roka na portalu javnih nabavki: 29.03.2019.
8.Razlog za produženje roka : izmene i dopune konkursne dokumetacije
Vreme podnošenja ponuda (novi rok)
Rok za podnošenje ponuda do 08.04.2019.godine do 12,00 časova.
9.Način preuzimanja konkursne dokumentacije :konkursna dokumentacija se može preuzeti neposredno na adresi naručioca, odnosno u elektronskoj formi na Portalu javnih nabavki www.portal.ujn.gov.rs kao i na internet stranici naručioca www.osecina.com.
10.Način podnošenja ponude: Ponuđač je dužan da ponudu podnese do 08.04.2019.godine do 12,00 časova, u zatvorenoj koverti na adresu Opštinska uprava Osečina, Karađorđeva 78, Osečina sa naznakom ”Ponuda za javnu nabavku broj 404-10/2019 – usluga snabdevanja električnom energijom – NE OTVARATI”
Ponuđač na poleđini koverte naznačava naziv, adresu, telefon i kontakt osobu, a na licu koverte stavlja zavodni pečat sa brojem i datumom ponude.
11.Mesto, vreme i način otvaranja ponude: javno otvaranje ponuda će se obaviti dana 08.04.2019. godine sa početkom u 12,30 časova u prostorijama Opštinske uprave Osečina, Karađorđeva 78 uz prisustvo ovlašćenih predstavnika zainteresovanih ponuđača.
Predstavnici ponuđača dostavljaju ovlašćenje za zastupanje koje mora da bude zavedeno kod ponuđača, overeno pečatom i potpisom odgovornog lica ponuđača.
Ponuda dostavljena po isteku roka za podnošenje ponuda, smatraće se neblagovremenom. Neblagovremena ponuda se neće otvarati i po okončanju postupka otvaranja Naručilac će je vratiti Ponuđaču, uz povratnicu, sa naznakom da je podneta neblagovremeno.
12.Naručilac će doneti odluku u vezi sa ovom javnom nabavkom u objektivno najkraćem mogućem roku, a najdalje u roku od 25 dana od dana otvaranja ponuda.
13.Osoba za kontakt : Milan Urošević 014/451-158, e-mail:soosecina@mts.rs


 

REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA OSEČINA
Broj:404-10/2019
Dana:28.03.2019.
OSEČINA

PREDMET: pojašnjenje konkursne dokumentacije

U vezi sa zahtevom od 28.03.2019. godine za pojašnjenje konkursne dokumentacije za javnu nabavku usluga snabdevanja električnom energijom dostavljamo vam sledeće:
PITANJE:
⦁  1. U konkursnoj dokumentaciji za nabavku el. energije u okviru tehničke specifikacije naveli ste okvirno planirane količine, međutim niste ih podelili po kategorijama (javna rasveta i široka potrošnja).
Da bismo mogli da vam dostavimo ispravnu ponudu, neophodno je da razvrstate mesta merenja i planiranu količinu električne energije tako da zasebno bude navedena planirana količina el. energije za javnu rasvetu, a posebno za široku potrošnju.
Takođe, potrebno je da na taj način tražite i cene, posebno za javnu rasvetu, a posebno za široku potrušnju.

ODGOVOR: izvršena je izmena i dopuna konkursne dokumentacije i objavljena je na Portalu javnih nabavki i internet stranici Naručioca, kao i obaveštenje o produženju roku za podnošenje ponuda

⦁ Drugo pitanje se odnosi na period snabdevanja, odnosno period važenja ugovora.
Kako ste u konkursnoj naveli da se ugovor zaključuje za kalnedarsku 2019. godinu, to je period koji je kraći od 12 meseci (ugovor bi se zaključio do 31.12.2019.).  Ukoliko želite da se ugovor zaključi na period od godinu dana, potrebno je da izmenite deo koji se odnosi na period isporuke odnosno period važenja ugovora i to tako da glasi da se ugovor zaključuje na perod od 12 meseci.

Molimo Vas da izvršite izmenu konkursne dokumentacije i istu objavite na Portalu javnih nabavki.

ODGOVOR: perid važenja ugovora je kalendarska 2019. godina, s tim da se ugovor može produžiti do utroška planirane energije po konkursnoj dokumentaciji.

S poštovanjem

OPŠTINSKA UPRAVA OSEČINA
NAČELNIK
Milan Urošević

odluka o izmeni konkursne dokumentacije

 

Na osnovu člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama (Sl. glasnik RS broj 124/12,14/15,68/15) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj 404-10/2019

 OPŠTINA OSEČINA, Opštinska uprava

ul. Karađorđeva broj 78, Osečina

O b j a v lj u j e

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU USLUGA SNABDEVANJA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

 

1.Naručilac: Opština Osečina, Opštinska uprava, ul. Karađorđeva br.78, Osečina, internet adresa www.osecina.com poziva sve zainteresovane ponuđače da podnesu ponudu za javnu nabavku usluga snabdevanja električnom energijom.

2.Vrsta naručioca: Jedinica lokalne samouprave, opština Osečina

3.Vrsta postupka javne nabavke: Otvoreni postupak

4.Predmet nabavke:usluga snabdevanja električnom enegijom

 Oznaka iz opšteg rečnika nabavki: 09310000 – električna energija

5.Kriterijum za dodelu ugovora je najniža ponuđena cena.

 

Relativan značaj svakog navedenog kriterijuma biće naveden pojašnjen u konkursnoj dokumentaciji.

6.Način preuzimanja konkursne dokumentacije: na internet adresi www.osecina.com ili na Portalu javnih nabavki.

7. Adresa: Karađorđeva broj 78, Osečina, na internet adresi www.osecina.com

8.Način podnošenja ponude i rok: Ponude se dostavljaju u roku od 30 dana od dana objavljivanja poziva za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca, odnosno do dana 04.04.2019. do 12,00 časova, bez obzira da li se dostavljaju neposredno ili putem pošte sa naznakom: „PONUDA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA SNABDEVANJA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM – NE OTVARATI“. Ukoliko rok ističe na dan koji je neradni (nedelja, državni praznik) kao poslednji dan isteka roka smatraće se prvi sledeći radni dan do 12,00 časova. Ponuda se podnosi u zatvorenoj, zapečaćenoj koverti, na napred navedenu adresu naručioca ili predaje lično na pisarnici Opštinske uprave Osečina. Na poleđini koverte navesti podatke o ponuđaču sa tačnom adresom, brojem telefona-faksa i imenom osoba za kontakt. Ponuda mora biti popunjena na original obrascu iz konkursne dokumentacije na srpskom jeziku, jasna, nedvosmislena, čitko popunjena u skladu sa uputstvom naručioca iz konkursne dokumentacije, overena pečatom i potpisom ovlašćenog lica.

9.Mesto, vreme i način otvaranja ponuda: Javno otvaranje ponuda obaviće se komisijski, u prostorijama Opštinske uprave, na dan isteka roka za podnošenje ponuda, odnosno dana 04.04.2019. godine sa početkom u 12 časova i 30 minuta.

 Ponuđači pri otvaranju ponuda moraju komisiji predati pismeno ovlašćenje za učestvovanje u postupku otvaranja ponuda.

10.Uslovi pod kojim ponuđači mogu učestvovati u postupku javne nabavke: Pravo učešća u postupku ima domaće ili strano pravno ili fizičko lice ( u daljem tekstu: ponuđač) koje podnese dokaze iz člana 77. Zakona o javnim nabavkama kojim dokazuje ispunjenost uslova iz člana 75. stava 1. Zakona o javnim nabavkama.

Uz ponudu i dokaze iz člana 77. Zakona o javnim nabavkama ponuđač ima obavezu da dostavi i druga dokumenta i obrasce sadržane u konkursnoj dokumentaciji.

Ponuda mora biti u celini pripremljena u skladu sa ovim pozivom za podnošenje ponuda i konkursnom dokumentacijom .

11.Rok za donošenje odluke: Odluku o dodeli ugovora naručilac će doneti u objektivno najkraćem mogućem roku, a najdalje u roku od 25 dana od dana otvaranja ponuda.

12. Ostali podaci:

Ponuda sa varijantama nije dozvoljena.

 Ponuda treba da važi najmanje 60 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

 Nezatvorene, nepotpune i neblagovremene podnete ponude neće biti razmatrane.

 Sve dodatne informacije zainteresovani ponuđači mogu dobiti na telefon 014/451-158, u vremenu od 7,30 do 15,30 časova.

konkursna dokumentacija (doc)

konkursna dokumentacija (pdf)

Scroll To Top