ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / Зонирање буке у насељеним местима Осечина и Пецка

Зонирање буке у насељеним местима Осечина и Пецка

На основу члана 55. став 1. тачка 2), 57., 60.  Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015) Општинска  управа Осечина,www.osecina.com

објављује

ПОЗИВ за подношење понуде

Предмет јавне набавке мале вредности, број ЈН 404-45/2019,  je зонирање буке у насељеним местима Осечина и Пецка , услуге, ознака из општег речника јавне набавке:  90742300 – услуге праћења загађења буком.

Право учешћа у поступку имају сви понуђачи који испуњавају услове предвиђене чл. 75. и чл.76.Закона о јавним набавкама и конкурсном документацијом наручиоца, уколико доставе докази о испуњености обавезних услова, као и додатних услова, предвиђених конкурсном документацијом, у погледу пословног и техничког капацитета.

Конкурсном документацијом ближе су одређени услови за учешће у поступку, као и начин доказивања испуњености услова.

а) Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена

Сви заинтересовани понуђачи могу бесплатно преузети конкурсну документацију на Порталу Управе за јавне набавке као и интернет страници Општинске управе Осечина www.osecina.com.

Увид у конкурсну документацију, као и преузимање исте може се извршити и у просторијама наручиоца Општинска управа Осечина, Карађорђева 78,  сваког радног дана од 7,30 часова до 15,00 часова.

Рок за подношење понуда је 24.10.2019.године до 12,00 часова.

Неблаговремена понуда се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћена понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуде ће се отварати јавно, одмах по истеку рока за подношење понуда односно 24.10.2019. године у 12,30 часова .

Отварање понуда ће се обавити у просторијама наручиоца Општинска управа Осечина, Карађорђева 78.

Сва заинтересована лица могу присуствовати отварању понуда.

Представници понуђача, пре почетка поступка отварања морају предати Комисији за јавну набавку писмено пуномоћје (овлашћење) за учешће у поступку отварања понуда, издато на меморандуму понуђача, оверено печатом и потписом овлашћеног лица и личну карту на увид.

Наручилац ће одлуку о додели уговора донети у року од 3 (три) дана од дана од извршеног прегледа и стручне оцене понуда.

Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке у било ком моменту пре закључења уговора.

Додатне информације се могу добити Жељко Андрић, Општинска управа Осечина, од 8,00 до 15,00 часова , 014/451-311,  zeljko.andric@osecina.com

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ОСЕЧИНА
Општинска управа
Број:404-45/2019
Дана:22.10.2019.

ОСЕЧИНА

ПРЕДМЕТ:  појашњење конкурсне документације

У  вези са захтевом од 18.10.2019. године за појашњење конкурсне документације за јавну набавку зонирање буке у насељеним местима у Осечини и Пецкој достављамо вам следеће:

ПИТАЊЕ:

  1. Не постоји законски основ да је овлашћивање организација за послове мерења буке у животној средини условлјено акредитацијом у складу са стандардом SRPS ISO 17020. Молимо вас за измену техничке документације.

 

ОДГОВОР: у конкурсној документацији на стр.17. у делу Б додатни услови тачка 1. алинеја 2. речи “ по стандарду SRPS ISO / IEC 17020/2012“ мењају се и гласе “по стандарду   SRPS ISO 1996-1 и SRPS ISO 1996 – 2.“

С поштовањем

Општинска управа Осечина

начелник

Милан Урошевић

 

Konkursna dokumentacija

 

Scroll To Top