ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / Оглас за постављење начелника Општинске управе Осечина
Оглас за постављење начелника  Општинске управе Осечина

Оглас за постављење начелника Општинске управе Осечина

Општинско веће општине Осечина на основу чл. 56. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС“, бр.129/07) чл. 2. и 23. Одлуке о Општинском већу општине Осечина (“Општински службени гласник“, бр.10/08) и Одлуке о расписивању огласа за постављење начелника Општинске управе општине Осечина бр. 060-37/2013 од 01. 07. 2013. године, објављује

О Г Л А С

Расписује се јавни оглас за постављење начелника Општинске управе Осечина на одређено време , 5 (пет) година, број извршилаца 1.

Услови: правни факултет, положен испит за рад у органима државне управе и најмање 5 (пет) година радног искуства у струци.

Поред наведених услова кандидат треба да испуњава и услове из чл. 6. Закона о радним односима у државним органима.

Уз пријаву кандидати су дужни да поднесу :

• оверену копију дипломе о завршеном факултету

• оверену копију о положеном стручном испиту

• доказ да није осуђиван за кривично дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу

• уверење о држављанству

Рок за пријаве је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа у листу “Напред“.

Пријаве слати на адресу Општинска управа Осечина, Карађорђева 78. 14253 Осечина.

 

 

Scroll To Top