VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / Održavanje javnog osvetljenja na teritoriji opštine Osečina
Održavanje javnog osvetljenja na teritoriji opštine Osečina

Održavanje javnog osvetljenja na teritoriji opštine Osečina

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2), 57. i 60. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/2012) Opštinska uprava Osečina,www.osecina.com

objavljuje

POZIV za podnošenje ponude

Predmet javne nabavke, broj JN404-6/2015, koja se sprovodi u postupku javne nabavke male vrednosti je održavanje javnog osvetljenja na teritoriji opštine Osečina, usluge, oznaka iz opšteg rečnika javne nabavke: 50000000-usluge održavanja i popravki

Pravo učešća u postupku imaju svi ponuđači koji ispunjavaju uslove predviđene čl. 75. i čl.76.Zakona o javnim nabavkama i konkursnom dokumentacijom naručioca, ukoliko dostave dokazi o ispunjenosti obaveznih uslova, i to:

 • da je registrovan kod nadležnog organa , odnosno upisan u odgovarajući registar
 • da on i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare
 • da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti , koja je na snazi u vreme objavljivanja odnosno slanja poziva za podnošenje ponuda
 • da je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji

kao i dodatnih uslova, predviđenih konkursnom dokumentacijom, u pogledu tehničkog, finansijskog i kadrovskog kapaciteta .

Konkursnom dokumentacijom bliže su određeni uslovi za učešće u postupku, kao i način dokazivanja ispunjenosti uslova.

a) Kriterijum za dodelu ugovora u ovom postupku javne nabavke je najniža ponuđena cena

Svi zainteresovani ponuđači mogu besplatno preuzeti konkursnu dokumentaciju na Portalu Uprave za javne nabavke kao i internet stranici Opštinske uprave Osečina www.osecina.com.

Uvid u konkursnu dokumentaciju, kao i preuzimanje iste može se izvršiti i u prostorijama naručioca Opštinska uprava Osečina,Karađorđeva 78, svakog radnog dana od 7,30 časova do 15,30 časova.

Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od dana objavljivanja poziv za podnošenje ponuda na portalu Uprave za javne nabavke i internet stranici Opštinske uprave Osečina, odnosno 14.02.2015.godine .

Neblagovremena ponuda se neće otvarati i po okončanju postupka otvaranja biće vraćena ponuđaču uz povratnicu, sa naznakom da je ista podneta neblagovremeno.

Ponuđač može da podnese samo jednu ponudu.

Ponude će se otvarati javno, odmah po isteku roka za podnošenje ponuda odnosno 18.02.2015. godine u 12,00 časova .

Otvaranje ponuda će se obaviti u prostorijama naručioca Opštinska uprava Osečina, Karađorđeva 78.

Sva zainteresovana lica mogu prisustvovati otvaranju ponuda.

Predstavnici ponuđača, pre početka postupka otvaranja moraju predati Komisiji za javnu nabavku pismeno punomoćje (ovlašćenje) za učešće u postupku otvaranja ponuda, izdato na memorandumu ponuđača, overeno pečatom i potpisom ovlašćenog lica i ličnu kartu na uvid.

Naručilac će odluku o dodeli ugovora doneti u roku od 2(dva) dana od dana od izvršenog pregleda i stručne ocene ponuda.

Naručilac zadržava pravo da obustavi postupak javne nabavke u bilo kom momentu pre zaključenja ugovora.

Dodatne informacije se mogu dobiti Milan Urošević,Opštinska uprava Osečina, od 8,30 do 15,30 časova , 014/451-130, soosecina@open.telekom.rs, www.osecina.com

konkursna-dokumentacija-osvetljenje (pdf)

konkursna-dokumentacija-osvetljenje (word)

Na osnovu čl.63.st.5.Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik RS br.124/12) Komisija za javnu nabavku naručioca

OPŠTINSKA UPRAVA OSEČINA

Karađorđeva 78

 

objavljuje

 

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA

(javna nabavka 404-6/2015)

 

1.Naziv i adresa internet stranice naručioca: Opštinska uprava Osečina, Karađorđeva 78, www.osecina.com

2.Vrsta naručioca: organ jedinice lokalne samouprave

3.Vrsta postupka javne nabavke :javna nabavka male vrednosti

4.Produženje roka za podnošenje ponuda

5.Predmet javne nabavke : održavanje javnog osvetljenja na teritoriji opštine Osečina, usluge, oznaka iz opšteg rečnika javne nabavke:50000000-usluge održavanja i popravki.

6.Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda na portalu javnih nabvaki : 06.02.2015.

7.Datum objavljivanja obaveštenja o produženju roka na portalu javnih nabavki: 10.02.2015.

8.Razlog za produženje roka :izmene i dopune konkursne dokumetacije

Vreme podnošenja ponuda (novi rok)

Rok za podnošenje ponuda   do 18.02.2015.godine do 15,30 časova.

9.Način preuzimanja konkursne dokumentacije :konkursna dokumentacija se može preuzeti neposredno na adresi naručioca, odnosno u elektronskoj formi na Portalu javnih nabavki www.portal.ujn.gov.rs kao i na internet stranici naručioca www.osecina.com.

10.Način podnošenja ponude: Ponuđač je dužan da ponudu podnese do 18.02.2015.godine do 15,30 časova, u zatvorenoj koverti na adresu Opštinska uprava Osečina, Karađorđeva 78, Osečina sa naznakom “Ponuda za javnu nabavku broj 404-6/2015- održavanje javnog osvetljenja na teritoriji opštine Osečina –NE OTVARATI“

Ponuđač na poleđini koverte naznačava naziv, adresu, telefon i kontakt osobu, a na licu koverte stavlja zavodni pečat sa brojem i datumom ponude.

11.Mesto, vreme i način otvaranja ponude:javno otvaranje ponuda će se obaviti dana 20.02.2015.godine sa početkom u 09,00 časova u prostorijama Opštinske uprave Osečina, Krađorđeva 78 uz prisustvo ovlašćenih predstavnika zainteresovanih ponuđača.

Predstavnici ponuđača dostavljaju ovlašćenje za zastupanje koje mora da bude zavedeno kod ponuđača, overeno pečatom i potpisom odgovornog lica ponuđača.

Ponuda dostavljena po isteku roka za podnošenje ponuda, smatraće se neblagovremenom.Neblagovremena ponuda se neće otvarati i po okončanju postupka otvaranja Naručilac će je vratiti Ponuđaču, uz povratnicu, sa naznakom da je podneta neblagovremeno.

12.Naručilac će doneti odluku u vezi sa ovom javnom nabavkom u roku od 2 dana od dana izvršenog pregleda i stručne ocene ponuda.

13.Osoba za kontakt : Milan Urošević 014/451-158, email:soosecina@open.telekom.rs


Pojašnjenje konkursne dokumentacije:

OPŠTINA OSEČINA

OPŠTINSKA UPRAVA

Broj:404-6/2015

Datum: 09.02.2015.

O s e č i n a                                  

PROCESOR ELEKTRONIKA d.o.o

VALJEVO

PREDMET: pojašnjenje konkursne dokumentacije

U vezi sa zahtevom za pojašnjenje konkursne dokumentacije za javnu nabavku održavanje javnog osvetljenja na teritoriji opštine Osečina dostavljamo vam sledeće:

 1. PITANJA:“koji je krajnji rok za dostavljanje ponuda?

ODGOVOR: “14.02.2015.godine – predato preko pošte bilo koje vreme od 0-24 časa.“

 1. PITANJE: “Zašto je otvaranje 18.02.2015.godine?“

ODGOVOR: “zato što je to prvi radni dan po proteku roka za dostavu“.

 1. PITANJE: “da li je dovoljno dostaviti potvrdu samo jedne poslovne banke

kojim će se dokazati ispunjenost uslova u pogledu finansijskog kapaciteta“?

ODGOVOR: “Dovoljno je samo jedna banka.“

 1. PITANJE:“da li je potreban atest za vozilo sa hidrauličnom mobilnom

platformom?

ODGOVOR: “nije potreban.“

 1. PITANJE: “da li je ponuđaču potrebno da ima vozača sa važećom dozvolom odgovarajuće kategorije?“

ODGOVOR: “nije predmet uslova ni javne nabavke“

 1. PITANJE: “da li treba dostaviti bankarsku garanciju za ozbiljnost ponude ili za dobro izvršenje posla?“

ODGOVOR: “ za dobro izvršenje posla –ispravljeno u konkursnoj dokumentaciji.“

 1. Za pitanje oko visine bankarske garancije ODGOVOR JE u konkursnoj

dokumentaciji treba da stoji do 300.000,00 dinara –ispravljena konkursna dokumentacija (biće ugovorena sa izabranim ponuđačem uz poštovanje zakonskih propisa)

 1. U obrascu br.3 u tački 3. umesto “rok isporuke___ kalendarskih dana od dana

potpisivanja ugovora“ treba da stoji “Rok za izvršenje usluge od poziva naručioca – časova( ne duže od 24 č)

 1. U vezi sa garantnim rokom ODGOVOR je garantni rokovi minimum su 2 godine

za ugrađenu opremu i takođe minimum 2 godine za izvedene radove.

 1. PITANJE:“koji rad autodizalice naručilac podrazumeva?

ODGOVOR: “podrazumeva rad bez ikakve nabavke i ugradnje-prema nalogu naručioca“

 1. Pozicija pod red.br.10.“uklopni sat za javnu rasvetu“ podrazumeva nabavku i

ugradnju materijala.

 1. Pozicija pod red.br.12. koja se odnosi na metalni cevasti stub podrazumeva

nabavku i ugradnju stuba sa potrebnim ankerima

 1. Pod rednim brojem 6. umesto “prigušnica tip D40 i D63“ treba da stoji umesto

reči prigušnica “kontaktor“.

 1. Pod red.brojem 16 tip strujomera je 2 a specifikacija opreme je

sledeća:strujomer -1, limitator-1, uklopni sat Enel ili sličan za ulično osvetljenje-1, kontaktor D40-1, prekidač, grebenasti-1, automatski osigurači-1 6A i 2 25A, gibljivo metalno crevo -15m, izvodni osigurači -3 i škaro klema -1.

 1. Pod rednim brojem 14. –svetiljke treba ponuditi sa izvorom svetla (sijalica)
 2. U pogledu naziva svetiljke ne može da stoji “ili odgovarajuće“ jer ovo nije

javna nabavka za izradu osvetljenja nego za održavanje osvetljenja i postojeće svetiljke se moraju zameniti potpuno istim svetiljkama od istog proizvođača.

 1. Obrazac “troškova pripreme ponuda i obrazac “izjava ponuđača o poštovanju

obaveza iz čl.75.st.2 ZJN“ dodati su u konkursnu dokumentaciju.

 1. Lice upisano u registar ponuđača nije dužno da prilikom podnošenja ponude

dokazuje ispunjenost obaveznih uslova.

 

S poštovanjem

OPŠTINSKA UPRAVA OSEČINA

NAČELNIK

Milan Urošević

OPŠTINA OSEČINA


 

OPŠTINSKA UPRAVA

Broj:404-6/2015

Datum: 10.02.2015.

O s e č i n a                                  

 

PROCESOR ELEKTRONIKA d.o.o VALJEVO

 PREDMET: pojašnjenje konkursne dokumentacije

1.PITANJE: “Kako ponuđač može znati da će pošiljku poslatu 14.02.2015.godine poštar da isporuči 18.02.2015.godine?

ODGOVOR: “ Za poznavanje predaje, prijema i drugih elemenata oko rokova i podnošenja pismena potrebno je poznavati druge pravne propise, o kojima nismo dužni da vas učimo.“

2.PITANJE:“Zašto rok za predaju nije isti dan kada i otvaranje ponuda?“

ODGOVOR: “Vaša konstatacija nije pravno utemeljena rok podnošenja i rok otvaranja ponuda je na isključivoj odluci naručioca.“

3.PITANJE: “iz kog dokumenta će naručilac utvrditi da ponuđač ima mobilnu platformu visine 14m.“

ODGOVOR: “podnošenje lažne dokumentacije od strane ponuđača predstavlja krivičnu odgovornost.“

4.PITANJE:“Preciziranje rada autodizalice “

ODGOVOR: na pitanje da se precizira rad autodizalice-prema nalogu naručioca navešćemo vam samo neke od radova u toku kalendarske godine: postavljanje svetlosnih dekoracija za Novu godinu , postavljnje dekoracija za Sajam šljiva i sl.

 1. Rok je produžen odlukom naručioca.

S poštovanjem

 

OPŠTINSKA UPRAVA OSEČINA

NAČELNIK

Milan Urošević

Scroll To Top