ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи (page 21)

Архива из : јавне набавке и огласи

ОДЛУКA О ДОДЕЛИ УГОВОРА: Геодетскe услуге

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404-6/2020 Број одлуке: 404-6//2020 Датум: 20.02.2020. године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), начелник Општинске управе Осечина доноси ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу Биро за геодезију ... Read More »

ОДЛУКУ о обустави поступка јавне набавке: Набавку горива коришћењем дебитне картице

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404-5/2020 Број одлуке: 404-5/2020 Датум: 19.02.2020. године На основу члана 109. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), начелник Општинске управе општине Осечина доноси ОДЛУКУ о обустави поступка јавне набавке мале вредности ОБУСТАВЉА СЕ поступак јавне набавке мале вредности набавка ... Read More »

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Извођење радова на реконструкцији ДЗ Пецка

На основу члана 55. став 1. тачка 8, члана 57. и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У отвореном поступку јавне набавке извођење радова на реконструкцији ДЗ Пецка, радови, ознака из општег речника јавне набавке: 45261000 ... Read More »

Записник комисије јавног конкурса за финансирање програма удружења

Записник Read More »

Комисија за оцену пројеката поднетих на Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања у 2020.години

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС“ бр.129/07, 83/2014 – др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018 ), члана 67. Статута општине Осечина (“Општински службени гласник “број 4/2019), члана 2. и 23. Одлуке о Општинском већу општине Осечина (“Општински службени гласник“ бр.10/08), Општинско веће општине Осечина, на седници одржаној ... Read More »

Набавка материјала за јавно осветљење добра

konkursna-javno-osvetljenje konkursna-javno-osvetljenje(pdf) На основу члана 55. став 1. тачка 2), 57. и 60. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015) Општинска управа Осечина,www.osecina.com објављује ПОЗИВ за подношење понуде Предмет јавне набавке, број ЈН 404-9/2020, која се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности набавка материјала за ... Read More »

УСЛУГА СНАБДЕВАЊА ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ

На основу чл.63.ст.5.Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС бр.124/12, 14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку наручиоца ОПШТИНСКА УПРАВА ОСЕЧИНА Карађорђева 78 објављује ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (јавна набавка 404-8/2020) 1.Назив  и адреса интернет странице наручиоца: Општинска управа Осечина, Карађорђева  78, www.osecina.com Врста наручиоца: орган јединице ... Read More »

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ: Набавка горива коришћењем дебитне картице за гориво за потребе коришћења службених возила Општинске управе Осечина

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ   konkursna dokumentacija-nabavka-goriva konkursna dokumentacija-nabavka-goriva Назив наручиоца: Општинска управа Осечина Адреса Наручиоца: Осечина,Карађорђева 78 Интернет страница наручиоца: www.osecina.com Врста наручиоца: Орган локалне самоуправе Врста поступка јавне набавке:  јавна набавка мале вредности број 404 -5/2020 Врста предмета: добра Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника ... Read More »

ПОЗИВ за подношење понуде: Jавне набавке мале вредности је геодетске услуге

konkursna dokumentacija-geodetske-usluge konkursna dokumentacija-geodetske-usluge (pdf) На основу члана 55. став 1. тачка 2), 57. и 60. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015) Општинска управа Осечина,www.osecina.com објављује ПОЗИВ за подношење понуде Предмет јавне набавке, број ЈН 404-6/2020, која се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности ... Read More »

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Услуга надзора над извођењем радова на реконструкцији ДЗ Пецка

На основу члана 55. став 1. тачка 8, члана 57. и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У поступку јавне набавке услуге, набавка на које се закон не примењује, услуга надзора над извођењем радова на реконструкцији ... Read More »

Scroll To Top