ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи (page 10)

Архива из : јавне набавке и огласи

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА: Радови, извођење радова на изградњи уличне расвете у Осечини ( Остружањски пут, Гуњаци-Симића брдо)

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404-48/2019 Број одлуке: 404-48/2019 Датум:04.12.2019. године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (”Сл. гласник РС” бр. 124/2012), начелник Општинске управе Осечина доноси ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу Фер партнер Осечина, Цара Душана бр.32, матични ... Read More »

ОДЛУКA О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА-ПРОЈЕКТОВАЊЕ, НАБАВКА, ИСПОРУКА, МОНТАЖА ОПРЕМЕ И ИЗГРАДЊА КОТЛАРНИЦЕ НА ДРВНУ СЕЧКУ У ДВОРИШТУ ОШ ”БРАЋА НЕДИЋ”, ТОПЛОВОДА И ТОПЛОТНИХ ПОДСТАНИЦА У ОСЕЧИНИ ПО СИСТЕМУ ”КЉУЧ У РУКЕ”

Општина Осечина Адреса: Карађорђева 78 Број: 404-29/2019 Датум:28.11.2019. године Осечина На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15 ), Општина Осечина, као наручилац,  доноси ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА-ПРОЈЕКТОВАЊЕ, НАБАВКА, ИСПОРУКА, МОНТАЖА ОПРЕМЕ И ИЗГРАДЊА КОТЛАРНИЦЕ НА ... Read More »

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: извођење радова на реконструкцији ДЗ Пецка

  izmena konkursne dokumentacije DZ РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ОСЕЧИНА Општинска управа Број:404-41/2019 Дана:06.12.2019. ОСЕЧИНА __________________ ________________ ПРЕДМЕТ: појашњење конкурсне документације У вези са захтевом од 04.12.2019. године за појашњење конкурсне документације за јавну набавку извођење радова на реконструкцији ДЗ Пецка достављамо вам следеће: ПИТАЊЕ: 1. Молимо вас за информацију везано ... Read More »

Извођење радова на изградњи уличне расвете у Осечини (Остружањски пут, Гуњаци-Симића брдо)

konkursna dokumentacija На основу чл.63.ст.5.Закона о јавним набавкама (”Службени гласник РС бр.124/12, 14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку наручиоца ОПШТИНСКА УПРАВА ОСЕЧИНА Карађорђева 78 објављује ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (јавна набавка 404-48/2019) 1.Назив  и адреса интернет странице наручиоца: Општинска управа Осечина, Карађорђева  78, www.osecina.com Врста наручиоца: ... Read More »

Зонирање буке у насељеним местима Осечина и Пецка

На основу члана 55. став 1. тачка 8, члана 57. и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У поступку јавне набавке мале вредности зонирање буке у насељеним местима Осечина и Пецка, услуге, ознака из општег речника јавне ... Read More »

Набавка намештаја за салу Скупштине општине,

На основу члана 55. став 1. тачка 8, члана 57. и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У поступку јавне набавке на коју се закон не примењује, набавка намештаја за салу Скупштине општине, добра, наручилац је донео ... Read More »

Подношење програма у области спорта за 2019. годину

Спортски савез Осечина Карађорђева 78 14 253 Осечина Број: 66-1-8/2019 Датум: 05.11.2019. године На основу члана 137. и члана 138. Закона о спорту („Службени гласник РС“, бр. 10/16), члана 2. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Осечина („Општински ... Read More »

Зонирање буке у насељеним местима Осечина и Пецка

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404-45/2019 Број одлуке: 404-45/2019 Датум:25.10.2019. године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (”Сл. гласник РС” бр. 124/2012), начелник Општинске управе Осечина   доноси ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1.УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу – заједничка понуда: Институт за безбедност и  сигурност на раду ... Read More »

Зонирање буке у насељеним местима Осечина и Пецка

На основу члана 55. став 1. тачка 2), 57., 60.  Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015) Општинска  управа Осечина,www.osecina.com објављује ПОЗИВ за подношење понуде Предмет јавне набавке мале вредности, број ЈН 404-45/2019,  je зонирање буке у насељеним местима Осечина и Пецка , услуге, ознака из општег ... Read More »

Превоз ученика основних школа и средњe школe на територији општине Осечина за школску 2019/2020

На основу члана 55. став 1. тачка 8, члана 57. и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У отвореном поступку јавне набавке превоз ученика основних школа и средњe школe на територији општине Осечина за школску 2019/2020,  наручилац ... Read More »

Scroll To Top