ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи (page 41)

Архива из : јавне набавке и огласи

Хватање, уклањање паса са јавних површина и нешкодљиво уклањање животињских лешева

На основу члана 55. став 1. тачка 8., 57. и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору   У поступку јавне набавке мале вредности, за јавну набавку хватање, уклањање паса са јавних површина и нешкодљиво ... Read More »

Набавка горива коришћењем дебитне картице за гориво за потребе коришћења службених возила Општинске управе Осечина

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ Назив наручиоца: Општинска управа Осечина Адреса Наручиоца: Осечина,Карађорђева 78 Интернет страница наручиоца: www.osecina.com Врста наручиоца: Орган локалне самоуправе Врста поступка јавне набавке:  јавна набавка мале вредности број 404 – 4/2018 Врста предмета: добра Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: Предмет јавне набавке ... Read More »

Oбезбеђење зграде Општинске управе Осечина

На основу члана 55. став 1. тачка 2), 57. и 60. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Општинска управа Осечина,www.osecina.com објављује ПОЗИВ за подношење понуде Предмет јавне набавке, број ЈН404-382018, која се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности је обезбеђење зграде Општинске управе ... Read More »

Извођење радова на санацији Дома здравља у Осечини – обавештење о закљученом уговору

На основу члана 55. став 1. тачка 8, члана 57. и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У отвореном поступку јавне набавке извођење радова на санацији Дома здравља у Осечини -радови, ознака из општег речника јавне ... Read More »

Јавни конкурс за финансирање активности удружења на територији општине Осечина за 2018. годину

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ОСЕЧИНА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ Број: 060-58/2017 Дана: 13.12.2017. На основу чл. 65. Статута општине Осечина („Општински службени гласник“ бр. 7/08 и 6/15) и Правилника о начину финансирања активности удружења на територији општине Осечина у 2018. години, Општинско веће општине Осечина на седници одржаној дана 13.12.2017. године доноси, О ... Read More »

ОБАВЕШТЕЊA о закљученим уговорима

На основу члана 55. став 1. тачка 8, 57 и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У поступку јавне набавке израда елабората хитних радова на регулацији реке Пецка (км 1-165-км 1+630), услуге, набавка на коју ... Read More »

Мерење буке ради зонирања насеља Осечина и Пецка

НАРУЧИЛАЦ:Општина Осечина Број ЈН: 404-36/2017 Број одлуке: 404-36/2017 Датум: 15.12.2017. године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/2012), начелник Општинске управе Осечина   доноси ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (набавка на коју се закон не примењује) 1.УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу Институт за ... Read More »

Ревизија ЛЕАП-а за општину Осечина

НАРУЧИЛАЦ:Општина Осечина Број ЈН: 404-35/2017 Број одлуке: 404-35/2017 Датум: 15.12.2017. године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/2012), начелник Општинске управе Осечина   доноси ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (набавка на коју се закон не примењује) 1.УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу ЛД Безбедност ... Read More »

ЈАВНИ ПОЗИВ: Расправа о Нацрту Одлуке о буџету општине Осечина за 2017

На основу члана 42. Закона о буџетском систему (“Службени гласник РС“, бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – исправка, 108/2013,142/2014, 68/2015 – др.закон, 103/2015 и 99/2016), Општинска управа Осечина упућује ЈАВНИ ПОЗИВ грађанима општине да се укључе у јавну расправу о Нацрту Одлуке о буџету општине Осечина за 2018. ... Read More »

СЦ Осечина: Јавна набавка видео надзор

школа математике

НАРУЧИЛАЦ: Спортски центар Осечина Број одлуке:90/2017 Датум: 08.12.2017. године Осечина   На основу члана 39.став 2. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“, бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015), директор Спортског центра Осечина доноси   ОДЛУКУ о спровођењу набавке на које се закон не примењује   ПОКРЕЋЕ СЕ поступак за јавну набавку: ... Read More »

Scroll To Top