ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / Набавка и испорука електричне енергије у 2014.
Набавка  и  испорука електричне  енергије  у  2014.

Набавка и испорука електричне енергије у 2014.

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013, бр.104/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-9/2014 од 12.03.2014. године,   припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА  ЈАВНУ  НАБАВКУ  БРОЈ  404-9/14 – НАБАВКА  И  ИСПОРУКА ЕЛЕКТРИЧНЕ  ЕНЕРГИЈЕ  У  2014.  ГОДИНИ  ЗА  ПОТРЕБЕ  ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА

 Конкурсна документација садржи 41 страницу

KONKURSNA EL.ENERG.-1

Scroll To Top