ВЕСТИ:
Почетна / вести / скупштина / СО ОСЕЧИНА: Дане Крсмановић секретар
СО ОСЕЧИНА: Дане Крсмановић секретар

СО ОСЕЧИНА: Дане Крсмановић секретар

На предлог Општинског већа, Скупштина општине Осечина, на 13. редовној седници одржаној 3. септембра, усвојила је План генералне регулације насељеног места Осечине (варошице). Овим документом одређене су границе плана и обухват грађевинског подручја, затим подела простора и претежна намена земљишта по зонама и целинама, онда регулационе и грађевинске линије, па потребне новелационе коте раскрсница и улица и површина јавне намене, коридора и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру. Поред тога, дефинисане су мере заштите културно-историјских споменика и заштићених природних целина, зоне за које се обавезно доноси детаљна регулација са прописаном забраном изградње до љеговог доношења и локације за које се обавезно изграђује урбанистички пројекат, односно раписује конкурс, правила уређења и правила грађења по целинама и зонама за које није предвиђено доношење плана детаљне регулације и друге елементе од значаја за доношење овог Плана.
На истој седници, Општинско веће Осечине одређено је за надлежан орган за доношење Програма мера подршке и спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја у овој општини.
Скупштина је одлучила да се убудуће организује радио пренос њених седница, атај посао поверен је Радио Осечини. Радио преноси по правилу биће одложени, али је могуће да у изузетним случајевима буду и директни. Средства за покриће трошкова преноса обезбеђују се у општинском буџету.
Локални парламент прихватио је извештај о раду јавног комуналног предузећа „Осечина” за 2013. годину. Лекари др Душан Миловановић из Пецке, др Јелена Милутиновић из Села Осечине, др Загорка Живановић, др Маријана Илић и др Никола Милосављевић из Осечине одређени су за стручно утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих ван здравствене установе, као и за издавање потврда о смрти.
Одборници су једногласно усвојили оставку секретара Скупштине општине Весне Петровић и након њеног разрешења на ту дужност је постављен Дане Крсмановић, дипломирани правник у Општинској управи Осечине.
На личне захтеве Анђелка Павловић разрешена је функције директора Центра за социјални рад „Напредак”, а Јелена Лазић дужности чана Управног одбора ове установе.

Scroll To Top