VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi (page 5)

Arhiva iz : javne nabavke i oglasi

ODLUKA O IZMENI UGOVORA O IZVOĐENJU GRAĐEVINSKIH RADOVA NA SANACIJI DOMA ZDRAVLJA U OSEČINI

Opština Osečina Adresa: Karađorđeva 78 Broj: 404-11/2017 Datum:29.03.2018. godine Osečina    Na osnovu člana 115. stav 5. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS”, broj 124/12, 14/15 i 68/15 ), Opština Osečina, kao naručilac, donosi ODLUKU O IZMENI UGOVORA O IZVOĐENJU GRAĐEVINSKIH RADOVA NA SANACIJI DOMA ZDRAVLJA U OSEČINI broj ... Read More »

DODELA UGOVORA: Usluga održavanja javnog osvetljenja

javno osvetljenje

NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina Broj JN: 404-15/2018 Broj odluke: 404-15/2018 Datum: 28.03.2018. godine Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS“ br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), načelnik Opštinske uprave Osečina donosi ODLUKU O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE 1. UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču SZR Fer partner Osečina, ... Read More »

Nabavka preventivna deratizacija i dezinsekcija

REPUBLIKA SRBIJA OPŠTINA OSEČINA Opštinska uprava Broj:404-16/2018 Dana:26.03.2018. OSEČINA PREDMET: Poziv za dostavljanje ponude             Pozivamo vas da nam, u postupku javne nabavke na koje se zakon ne primenjuje, dostavite ponudu za nabavku preventivna deratizacija i dezinsekcija, usluge, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 90923000, a prema specifikaciji u prilogu. ... Read More »

Održavanje horizontalne i vertikalne saobraćajne signalizacije

REPUBLIKA SRBIJA OPŠTINA OSEČINA Opštinska uprava Broj:404-17/2018 Dana:23.03.2018 OSEČINA PREDMET: Poziv za dostavljanje ponude             Pozivamo vas da nam, u postupku javne nabavke na koje se zakon ne primenjuje, dostavite ponudu za održavanje horizontalne i vertikalne saobraćajne signalizacije, usluge, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 34928470-signalizacija, a prema specifikaciji u ... Read More »

Nabavka brzinskog displeja

REPUBLIKA SRBIJA OPŠTINA OSEČINA Opštinska uprava Broj:404-18/2018 Dana:23.03.2018. OSEČINA PREDMET: Poziv za dostavljanje ponude Pozivamo vas da nam, u postupku javne nabavke na koje se zakon ne primenjuje, dostavite ponudu za nabavku brzinskog displeja, dobra, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 34923000-oprema za kontrolu drumskog saobraćaja, a prema specifikaciji ... Read More »

OBAVEŠTENJE: O zaključenom ugovoru izrada nacrta Akcionog plana bezbednosti saobraćaja na putevima opštine Osečina

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 8, člana 57. i 116. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012), Opštinska uprava opštine Osečina, www.osecina.com objavljuje OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru U postupku javne nabavke izrada nacrta Akcionog plana bezbednosti saobraćaja na putevima opštine Osečina za period 01.01.2018.-31.12.2022.godine – nabavka ... Read More »

OBAVEŠTENJE: O zaključenom ugovoru izrada projekta postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 8, 57 i 116. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Opštinska uprava opštine Osečina, www.osecina.com objavljuje OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru U postupku javne nabavke male vrednosti, za javnu nabavku izrada projekta postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, usluge, oznaka ... Read More »

Nabavka službenog vozila

Na osnovu čl.63.st.5.Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik RS br.124/12, 14/2015 i 68/2015) Komisija za javnu nabavku naručioca OPŠTINSKA UPRAVA OSEČINA Karađorđeva 78 objavljuje OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA (javna nabavka 404-14/2018) 1.Naziv i adresa internet stranice naručioca: Opštinska uprava Osečina, Karađorđeva 78, www.osecina.com Vrsta naručioca: organ jedinice ... Read More »

ODLUKA O DODELI UGOVORA: Usluga edukacije mladih u vezi bezbednosti saobraćaja

NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina Broj JN: 404-11/2018 Broj odluke: 404-11/2018 Datum: 12.03.2018. godine Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS“ br. 124/2012), načelnik Opštinske uprave Osečina donosi ODLUKU O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE (nabavka na koju se zakon ne primenjuje) 1.UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču STOP ... Read More »

Geodetske usluge

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2), 57. i 60. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/2012,14/2015 i 68/2015) Opštinska uprava Osečina,www.osecina.com objavljuje POZIV za podnošenje ponude Predmet javne nabavke, broj JN 404-13/2018, koja se sprovodi u postupku javne nabavke male vrednosti je Geodetske usluge , oznaka ... Read More »

Scroll To Top