VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi (page 5)

Arhiva iz : javne nabavke i oglasi

Izrada projekta postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda

Poziv za dostavljanje ponude Naziv naručioca: Opštinska uprava Osečina Adresa naručioca: Karađorđeva 78, 14253 Osečina Internet stranica naručioca : www.osecina.com Vrsta naručioca: Lokalna samouprava Vrsta postupka javne nabavke: javna nabavka male vrednosti Vrsta predmeta: usluge Opis predmeta nabavke: izrada projekta postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Konkursnom dokumentacijom bliže su određeni ... Read More »

NVO

Na osnovu čl.46.Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik RS“br.129/07 i 83/2014 – dr.zakon) člana 65.Statuta opštine Osečina (“Opštinski službeni glasnik “broj 7/08 i 6/2015) člana 2. i 23. Odluke o Opštinskom veću opštine Osečina (“Opštinski službeni glasnik“ br.10/08) Opštinsko veće opštine Osečina, na sednici održanoj dana 12.02.2018.godine donelo je R ... Read More »

Nabavka kancelarijskog materijala

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2), 57. i 60. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/2012,14/2015 i 68/2015) Opštinska uprava Osečina,www.osecina.com objavljuje POZIV za podnošenje ponude Predmet javne nabavke, broj JN 404-7/2018, koja se sprovodi u postupku javne nabavke male vrednosti je nabavka kancelarijskog materijala (Skupština ... Read More »

Usluga stručnog nadzora na radovima na održavanju saobraćajne infrastrukture i izgradnje ulica i puteva

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2), 57. i 60. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/2012,14/2015 i 68/2015) Opštinska uprava Osečina, www.osecina.com objavljuje POZIV za podnošenje ponude Predmet javne nabavke, broj JN 404-8/2018, koja se sprovodi u postupku javne nabavke male vrednosti je nabavka : usluga ... Read More »

ODLUKA O DODELI UGOVORA: Izrada tehničke dokumentacije za izgradnju kotlarnice

NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina Broj JN: 404-6/2018 Broj odluke: 404-6/2018 Datum: 06.02.2018. godine Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS“ br. 124/2012), načelnik Opštinske uprave Osečina   donosi ODLUKU O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE (nabavka na koju se zakon ne primenjuje) 1.UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču  Studio ... Read More »

O DODELI UGOVORA: Nabavka goriva korišćenjem debitne kartice

NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina Broj JN: 404-4/2018 Broj odluke: 404-4/2018 Datum: 05.02.2018. godine Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS“ br. 124/2012, 14/2015  i 68/2015),načelnik Opštinske uprave Osečina   donosi ODLUKU O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču NIS a.d. Novi Sad ... Read More »

Odluka o dodeli ugovora za obezbeđenje zgrade Opštinske uprave Osečina

NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina Broj JN: 404-3/2018 Broj odluke: 404-3/2018 Datum: 30.01.2018. godine Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS“ br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), načelnik Opštinske uprave Osečina   donosi ODLUKU O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču G4S Secure Solutions ... Read More »

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA DODELU NAGRADA OPŠTINE OSEČINA U 2018. GODINI

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA DODELU NAGRADA OPŠTINE OSEČINA U 2018. GODINI Nagrada Opštine se dodeljuje svake godine povodom proslave Dana opštine Osečina – 16. aprila za najvrednija dostignuća u Opštini u kalendarskoj 2017. godini ili za kontinuirani rad i ukupne rezultate rada u oblasti: privrede; poljoprivrede i ruralnog razvoja; vaspitno-obrazovnog ... Read More »

NABAVKE NA KOJE SE ZAKON NE PRIMENJUJE

Javne nabavke

NABAVKE NA KOJE SE ZAKON NE PRIMENJUJE nabavke-na-koje-se-zakon-ne-primenjuje2018 PlanZaPortal-OUOSECINA2018     Read More »

Hvatanje, uklanjanje pasa sa javnih površina i neškodljivo uklanjanje životinjskih leševa

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 8., 57. i 116. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Opštinska uprava opštine Osečina, www.osecina.com objavljuje OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru   U postupku javne nabavke male vrednosti, za javnu nabavku hvatanje, uklanjanje pasa sa javnih površina i neškodljivo ... Read More »

Scroll To Top