ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / Набавка канцеларијског материјала
Набавка канцеларијског материјала

Набавка канцеларијског материјала

Предмет јавне набавке, број ЈН404-_3__/2014, која се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности је набавка канцеларијског материјала (Скупштина општине, Општинска управа), добра, ознака из општег речника јавне набавке: 30192000

Право учешћа у поступку имају сви понуђачи који испуњавају услове предвиђене чл. 75. и чл.76.Закона о јавним набавкама и конкурсном документацијом наручиоца, уколико доставе докази о испуњености обавезних услова, и то:

1) да је регистрован код надлежног органа , односно уписан у одговарајући регистар

2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре

3) да му није изречена мера забране обављања делатности , која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда

4) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији

ПОЗИВ КАНЦЕЛАРИЈСКО

КОНКУРСНА ДОК.КАНЦЕЛАРИЈСКИ

 

Scroll To Top